IGBO

JAMB SYLLABUS ON IGBOGENERAL OBJECTIVES:

The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Igbo is toprepare the candidates for the Board’s examination. It is designed to test theirachievement of the course objectives, which are to:

1) communicate effectively in Igbo;
2) analyse issues in the language;
3) interpret and explain figurative and idiomatic expressions in Igbo;
4) apply Igbo literature to their daily life experiences and to demonstrate Igbocultural values.DETAILED SYLLABUS

SECTION A: LAGUAGES (ASỤSỤ)
TOPICS/CONTENTS/NOTES
OBJECTIVES, Candidates should be able to:

1. Essay (Edemede)

(a) Basic principles of essay writing:introduction, body and conclusion

(b) Basic essay types and theircharacteristics

(i) Narrative (Akọmakọ)

(ii) Descriptive and Expository(Nkọwa na Nkọwami)

(iii) Argumentative(Mgbagha/Arụmarụụka)

(iv) Speech making (Ekwumekwu)

(v) Letter Writing (Edemleta)

(vi) Dialogue (Mkparịtaụka)
(i) identify the basic principles of essaywriting;

(ii) use words and expressionsappropriate to a particular topic;

(iii) differentiate between differentessay types;

(iv) describe the characteristics of essaytypes;

(v) compare different types of essay;

(vi) criticize other people’s essays.

2. Comprehension (Aghọtaazaa)

One passage of about one hundredand fifty (150) words.
(i) explain the meanings of difficultwords;

(ii) give correct answers;

(iii) differentiate between figurative andidiomatic expressions from thepassage;

(iv) deduce conclusion based on thepassage.

3. Sounds and Sound Patterns
(Ụdaasụsụ na Usoro Ụdaasụsụ)

(a) Vowels and Consonants (Ụdaume namgbochiume)

(b) Sound Patterns/Processes

i. Syllabic nasals (myiri ụdaume)

ii. Syllable structure (nkejimkpụrụokwu)

iii. Vowel harmony (ndakọrịtaụdaume);

iv. Vowel assimilation (olilo ụdaume);

v. Vowel elision and consonant elision(ndapụ ụdaume na ndapụmgbochiume)

(c) Tone and tone marking(Akara ụdaolu)
(i) identify vowels, consonants andsyllabic nasals;

(ii) distinguish between the speechsounds of the Igbo language;

(iii) recognize syllabic nasals ‘m’ & ‘n’;

(iv) determine the syllabic structure ofany word;

(v) identify the vowel groups in Igbo;

(vi) describe vowel assimilation andvowel and consonant elision;

(vii) assign tone marks appropriately.

4. Spelling and spelling rules (Nsupe naIwu Nsupe)

(i) detect words written correctly inIgbo;

(ii) observe consonant restrictions inIgbo;

(iii) determine appropriate word divisionin Igbo;

(iv) apply correct spellings in writing.

5. Igbo Orthography (MkpụrụedemedeIgbo)

(i) differentiate between standard Igboand dialects;

(ii) use standard Igbo in their writings.

7. Vocabulary (Mkpụrụokwu dị n’asụsụ)

(i) differentiate between loan andcoined words;

(ii) identify loan words and loan-blendsin Igbo;

(iii) use words appropriately.

8. Grammar (Ụtọasụsụ)

(a) Parts of speech (Nkejiasụsụ):

Nominals (Mkpọaha), verbs (ngwaa),adjectives (nkọwa), adverbs(nkwuwa), affixes (mgbakwunye),enclitics (nsokwunya),dgz.

(b) The structure, types and functions ofthe morpheme (Ndokọ, ụdị na ọrụmọfịm)

Free & bound (nnọọrọonwe na ndabe)

(i) the word (mkpụrụokwu)

(ii) the phrase (nkebiokwu)

(iii) the clause (nkebiahịrị)nominal, relative adverbial(kemkpọaha na kenkwuwa)

(iv) the sentence (ahịrịokwu)simple (mfe), compound(ukwu), complex (mgbagwọ,dgz)
(i) differentiate between grammaticalcategories;

(ii) identify parts of speech and theirfunctions;

(iii) differentiate between types ofaffixes and their functions;

(iv) determine types of morphemes andtheir functions;

(v) identify words, phrases, clauses,sentences and their functions.

9. Translation (Ntụgharị)

(i) translate English into Igbo and viceversa;

(ii) communicate effectively in Igboand English.
SECTION B: LITERATURE(AGỤMAGỤ)
TOPICS/CONTENTS/NOTES
OBJECTIVES, Candidates should be able to:

1. Literary devices (Atụmatụokwuna atụmatụ agụmagụ)

dịkaalliteration (bịambia mgbochiume),

assonance (bịambịa ụdaume),

parallelism (kwunkwugha),

metaphor(mbụrụ),

simile (myiri),

hyperbole(egbeokwu),

personification(mmemmadụ) and

proverbs (ilu),

dgz.
(i) identify all literary devices in thepassages;

(ii) interpret literary devices;

(iii) differentiate between types ofliterary devices;

(iv) use Igbo literary devicesappropriately

2. Oral Literature: Agụmagụ Ọnụ/Agụmagụ Ọdịnala

Questions will be set on the following:

folktales (ifo),

anecdotes (ụkabụilu),

myths (nkọmịrịkọ),

legends(nkọkịrịkọ),

poems (abụ),

songs (uri),

chants (mbem),

riddles (agwụgwa),

oral drama (ejije ọnụ),

tongue-twister(okwuntụhị) dgz.
(i) create folk stories, anecdotes,chants, riddles, oral drama etc.

(ii) analyse various genres of oralliterature;

(iii) present ideas/formulae inaccordance with underlyingprinciples;

(iv) apply the lessons of oral literatureto their everyday life.

3. Written Literature (AgụmagụEderede)

(a) Prose (iduuazị)

(i) Ude Ọdịlọra (1981) ỌkpaAkụ Eri Eri. Onitsha:University Press.

(NECO/WAEC) (2016-2020).
(i) interpret the text;

(ii) isolate the characters in the book;

(iii) compare figurative and idiomaticexpressions in the text;

(iv) analyse the text;

(v) identify the author, publisher anddate of the book;

(vi) draw moral lessons from the text.

(b) Poetry (Abụ)

(i) Ikeokwu E.S &Onyejekwe M.C. (2009)Uche Bụ Ahịa. Enugu:

Format Publishers Nig.LTD. (WAEC/NECO 2016-2020).


ABỤ NDỊ A HỌPỤTARA (Selected Poems)

1. Ụwa Ndọlị Ndọlị - 1

2. Ọchịchị - 14

3. Ọnwụ 1 – 16

4. Chi-Ukwu – 20

5. Ire 1 - 22

6. Ozi Ọma - 28

7. Mmụta - 30

8. Ezi Nwaanyị - 36

9. Anyanwụ – 40

10. Akụ – 44

11. Akaraka - 49

12. Ọnwa – 69

13. Akwụkwọ – 71

14. Nwanne - 89
(i) compare the types and themes ofthe poems;

(ii) relate the poets’ idea to thecontents of the poems;

(iii) compare figurative and idiomaticexpressions in the texts/poems;

(iv) analyse the structures of thepoems;

(v) apply acquired knowledge andmoral lessons from the poems totheir daily lives.

We provide educational resources/materials, curriculum guide, syllabus, scheme of work, lesson note & plan, waec, jamb, O-level & advance level GCE lessons/tutorial classes, on various topics, subjects, career, disciplines & department etc. for all the Class of Learners

(c) DRAMA (EJIJE)

i. Nwaozuzu G.I. (2005). NkeM Ji ka. Enugu: CIDJAPPress. (WAEC/NECO 2016-2020).
(i) identify types of drama;

(ii) determine the themes of the text;

(iii) identify the story lines;

(iv) find out the characters in the stories;

(v) appreciate the language of theplay;

(vi) appraise the social problems raisedby the author in the play;

(vii) apply acquired knowledge to theirpersonal lives.
SECTION C: CUSTOMS ANDINSTITUTIONS
(Omenala na Ewumewu)
TOPICS/CONTENTS/NOTES
OBJECTIVES, Candidates should be able to:

Igbo customs and institutions ascategorized below:

1. Ekele dị icheiche:ekele ụtụtụ, ehihie, anyasị, nri,nlakpu, ọrụ dgz.

2. Alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm.

3. Ọmụmụ na ile ọmụgwọ, ikupụta nwa,ibi ugwu, ịgụ aha.

4. Echichi: Ọzọ, Eze/Obi/Igwe/Iyom.

5. Ike ekpe, ịkwa ozu, ịgba mkpe.

6. Ụmụnna, ụmụọkpụ/ụmụada.

7. Ọgbọ/ebiri/uke, ọhanaeze, ezinaụlọ

8. Arụ na nsọala: Ihe nsọ - anụ, osisi,ebe, igbu ọchụ.

9. Ọchịchị Ọdịnala: Igwe/Eze, Nze naỌzọ, Ụmụnna, Ezinaụlọ dgz.

10. Nnabata ọbịa, ọji na ịtu nzu, itu aha,dgz.

11. Ịgba afa, ịchụ aja, ịgọ mmụọ, ofufe.

12. Nkwenye: ịdụ isi/ịṅụ iyi, ịgba ndụ,orikọ, dgz.

13. Akụnaụba: inwe ala, ike ala, ekpe,elulu (ịkpa ọkụkọ, ewu, dgz).

14. Ikikere mmụọ: ọfọ, ogu, ọtọnsi,okpesi,ikenga.

15. Egwuregwu: mgba, egwu ọnwa, ikpọụga, ịzụ ǹchò, ịzụ okwe, dgz.

16. Akaọrụ ndị Igbo: Ọrụ ugbo, ịkụ azụ,ịkpụ ụzụ, ịzụ ahịa, ịtụ ihe ọtụtụ, dgz.
(i) describe the customs of theirpeople;

(ii) determine the rules and regulationsguiding specified aspects of theculture and tradition of the Igbopeople;

(iii) describe the importance of theaspects of Igbo culture;

(iv) identify changes that have occurredas a result of civilization;

(v) explore their environment for abetter appreciation of their culture.
SECTION D: General and CurrentAffairs
(Ihe Ndị na-eme Ugbua)
TOPICS/CONTENTS/NOTES
OBJECTIVES, Candidates should be able to:

1. Topical issues on the Igbo language,literature and culture e.g. Ahịajiọkụand Odenigbo lectures.

2. Ọhanaeze Ndị Igbo

3. Authors, Publishers, dates and placesof publication of works in Igbo.

4. Igbo Studies Association (ISA)

(i) identify some dates and themes ofAhịajiọkụ and Odenigbo lectures;

(ii) identify authors and dates ofpublication of various textbooks inIgbo;

(iii) identify some publishingcompanies;

(iv) analyse some functions ofỌhanaeze ndị Igbo;

(v) acquaint themselves with thefunctions and contributions of theIgbo Studies Association (ISA).

CURRENT ISSUES(Okwuakpụnọnụ)

Note:

Item writers should also choose theirtopics for comprehension exercisesfrom such current issues as thefollowing:

HIV/AIDS(Mmịnwụ/Obirinaajaọcha)

Drug Abuse (Ịṅu ỌgwụAgharaaghara)

Cultism (Otu Nzuzo)

Rights of Women and Children(Oruuru Ụmụnwaanyị na Ụmụaka)

Human Rights Violation (ỊnapụMmadụ Ikike)

Religious Conflicts (Nsogbu NdọkụrịtaEkpemekpe Ụka)
(i) acquaint themselves with currentissues;

(ii) examine their effects;

(iii) suggest remedies to the problems.

We provide educational resources/materials, curriculum guide, syllabus, scheme of work, lesson note & plan, waec, jamb, O-level & advance level GCE lessons/tutorial classes, on various topics, subjects, career, disciplines & department etc. for all the Class of Learners

A. RECOMMENDED TEXTS

1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995)Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.

2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999)Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.

3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991)Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.

4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999)Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc

5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.

6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997)Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha:Houston Publishers Ltd.

7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.

8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdịnala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.

9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992):Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.

10. Ụba – Mgbemena, A. (2006): Ntọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan:Gold Press Ltd.

11. Anọzie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị IgboEnugu: Computer Edge Publishers.

12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.

13. Ofili, D. N., Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II.Enugu: Computer Edge Publishers.

Free Will Donation

We know times are tough right now, but if you could donate and support us, be rest assured that your great contributions are immensely appreciated and will be for the progress of our work to help us pay for the server cost, domain renewal, and other maintenance costs of the site. Nothing is too small; nothing is too little.

Account Details

BANK: UNITED BANK FOR AFRICA PLC

ACCOUNT NAME: OFAGBE GODSPOWER GEORGE

ACCOUNT NUMBER: 2250582550

SWIFT CODE: UNAFNGLA

ACCOUNT TYPE: SAVINGS

CURRENCY: DOLLAR (USD) ACCOUNT

ADDRESS: 1. M. Aruna Close, Ughelli, Delta State, Nigeria

PHONE: +234805 5084784, +234803 5586470BANK: UNITED BANK FOR AFRICA Plc (UBA)

ACCOUNT NAME: OFAGBE GODSPOWER GEORGE

ACCOUNT NUMBER: 2042116266

SORT CODE: 033243371

ACCOUNT TYPE: SAVINGS

CURRENCY: NAIRA ACCOUNT

ADDRESS: 1. M. Aruna Close, Ughelli, Delta State, Nigeria

PHONE: +234805 5084784, +234803 5586470Your active support gives strength to our Team and inspires to work. Each donated dollar is not only money for us, but it is also the confidence that you really need our project!
AseiClass is a non-profit project that exists at its founders' expense, it will be difficult to achieve our goals without your help.
Please consider making a donation.
Thank you.


AseiClass Team

Facts about Teachers

● ● ● Teachers Are Great No Controversy.

● ● ● Teachers are like candles, they burn themselves to light others.

● ● ● Teachers don't teach for the money.

● ● ● Every great mind was once taught by some brilliant teachers.

● ● ● Teachers are the second parents we have.

● ● ● If you can write your name, thank your teacher.

Teaching slogans

● ● ● Until the learner learns the teacher has not taught.

● ● ● I hear and forget, I see and remember, I do and know.

● ● ● The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.

We provide educational resources/materials, curriculum guide, syllabus, scheme of work, lesson note & plan, waec, jamb, O-level & advance level GCE lessons/tutorial classes, on various topics, subjects, career, disciplines & department etc. for all the Class of Learners