IGBO

WAEC SYLLABUS ON IGBO

PREAMBLE

A sound knowledge of the Igbo language, literature and culture is a fundamental need for all whodesire the comprehensive knowledge of the Igbo people.Based on this, the Igbo syllabus isdesigned for candidates studying Igbo. Adequate care has been taken to ensure that candidatesgo through the rubrics of the Igbo language.The syllabus covers such important areas of thelanguage as the sound system, grammar, culture, worldview, etc.

OBJECTIVES OF THE SYLLABUS

The objectives of the syllabus are as follows:
● To enable candidates to speak, read and write Igbo properly and communicate effectivelyin it;
● To familiarize them with the sound system, grammatical structures and other features ofthe Igbo language;
● To expose the candidates to Igbo culture – customs, institutions, worldview, etc;
● To provide them with the necessary tools needed for creative writing and appreciation ofIgbo language and literature.

SCHEME OF EXAMINATION

The examination shall consist of two papers, Papers 1 and 2; both of which shall constitute acomposite paper and shall be taken at one sitting. The rubrics of the papers shall be written inIgbo. Candidates will be required to answer all the questions in Igbo using the standardorthography metalanguage.

PAPER 1:

will consist of sixty multiple choice objective questions all of which should beanswered within 1 hour for 60 marks. The paper will have three sections, Sections A, B and C.The questions in the sections will cover the following aspects of the subject:
Section A: Language
Section B: Literature
Section C: Culture

Section A: Language

This will contain thirty multiple choice questions on language distributed as follows:

Comprehension (2 short passages) - 10 items
Composition/letter writing - 4 items
Sound system - 6 items
Grammar - 6 items
Translation - 4 items
30 items

Section B: Literature

Will contain twenty-two multiple choice questions on literature distributed as follows:
Basic Principles of Literary Appreciation - 4 items
Oral Literature -
Prose - 3 items
Poetry - 3 items
Drama - 3 items

Written Literature -
Prose - 3 items
Poetry - 3 items
Drama - 3 items
22 items
In this section, all questions other than those on Basic Principles of Literary Appreciation will bebased on the setbooks for Paper 2.

SECTION C: CULTURE:

This will contain eight multiple choice questions on culture distributed as follows:

Customs - 4 items
Institutions - 4 items
Total: 8 items

TOTAL – (30 + 22 + 8) = 60 itemsCONTENT OF PAPER 2

Will be a composition test and will also have three sections, Section A, B and C.The sections will cover the parts of the syllabus indicated below.

Section A: Language
Section B: Literature
Section C: Culture
Candidates will be required to answer six out of the total of thirteen questions to be madeavailable. The paper will take 2 hours to complete and carry 100 marks.
Further details on the structure of the paper as well as its requirements are given below.

Section A: Essay

This section will consist of the following three parts, Parts I, II and III:
Part I – Composition/Letter writing
Part II – Sound System
Part III – Grammar

Part I: Composition/ Letter Writing

Candidates are advised not to spend more than 45 minutes on this section. There will be fivetopics from the following essay types and candidates will be expected to write on one of them inabout 300 words:
(1) Narrative;
(2) Descriptive;
(3) Argumentative;
(4) Expository;
(5) Dialogue;
(6) Debate;
(7) Letter writing.

Part II: Sound system

Two questions will be set for candidates to answer one of them. The questions will testcandidate’s basic knowledge of the following areas:
(a) Igbo Phonemes: Vowels, Consonants, the Syllabic nasal,
(i) their production, and
(ii) their classification.
(b) Syllable Structure.
(c) Sound Processes: vowel harmony, vowel assimilation, vowelelision and consonants elision.
(d) Tone and tone notation.
(e) The Igbo alphabet.

Part III: Grammar

Two questions will be set for candidates to answerly one of them. The questions will testcandidate’s knowledge of the following areas:
(a) Spelling rules.
(b) Word formation.
(c) Igbo dialects and Standard Igbo.
(d) Loan words.
(e) Igbo metalanguage (new words).
(f) Word classes: The noun, verb, pronoun, conjunction, preposition, etc.
(g) Grammatical categories: tense, number and person.
(h) Phrases and Clauses: their types and functions.
(i) Sentences:
i. their constituents and types.
ii. Sentences containing Direct and Indirect Speech.
(j) Lexis and Structure.
(k) Punctuation marks.

Section B: Literature

This section will consist of two parts, Parts I and II as follows:
Part I: Oral Literature – Prose, Poetry and Drama
Part II: Written Literature – Prose, Poetry and Drama

Part I: Oral Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to answer only one ofthem. All questions in this section will be based on the prescribed texts.In this part, candidates will be required to have basic knowledge of the following:

(a) Definiton and characteristics of oral Literature
(b) Classification and functions
(c) Literary devices
(d) Folktales (ifo)
(e) Anecdotes (ụkabụilu)
(f) Legends (nkọkịrịkọ/akụkọ dike)
(g) Myths (nkọmịrịkọ/akụkọokike/mmalite)
(h) Poems (abụ)
(i) Songs (uri)
(j) Proverbs (ilu)
(k) Riddles (agwụgwa)
(l) Chants (mbem)
(m) Oral drama (ejije ọnụ)
(n) Tongue twisters (okwuntụhi)

Part II: Written Literature

Three questions will be set for this part and candidates will be required to attempt only one. Allquestions in this section will be based on the prescribed texts.

Section C:Culture

Two questions will be set on culture and candidates will be required to attempt only one.
Candidates should be familiar with Igbo customs and institutions as aspects of the culture.The following areas will be covered.

Customs – Omenala

(a)i. Njirimara ndị Igbo-asụsụ, ejiji, omenala, ekpemekpe , agbambọ, dg.
ii. Ekele ndị Igbo n’oge dị icheiche.
(b) Mmemme -ọjị, ịtụ nzụ, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ, dg.
(c) Nnabata ọbịa.
(d) Ọmụmụ nwa - ile ọmụgwọ, ibi ugwu, ikupụta nwa, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa,ịhụ eze, dg.
(e) Nkwenye - ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi/isi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
(f) Emume - ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewuukwu,irumgbede, ịwa akwa, akwamozu, ịgba mkpe, ịgụ afọ, mbarị, ụdara, dg.
(g) Egwuregwu – egwu ụmụaka, ịgba/ịchụ oro, ịtụ okwe, ịzụ nchọrọkọtọ, ịkpọ okwe,mgba, ịkpọ ọga, okoso, egwu ọnwa, dg.
(h) Nsọala/Arụ - ihensọ, ebensọ, anụnsọ, osisinsọ, ime ibeeṅe.

Institutions – Ewumewu

(a) Ewumewu ọchịchị - ezinaụlọ, ndị eze ọdịnala, nze na ọzọ, ụmụọkpụ/ụmụada, otuọgbọ, otu nzuzo, otu inyomdi, ụmụnna, ogbe, obodo.
(b) Ewumewu mmekọrịta mmadụ na ibe ya - alụmalụ, ezinaụlọ, ịgọ ọgọ, nwanwa/nwadiala,ịgba ndụ, ịgba orikọ
(c) Echichi - Lọọlọ, Iyọm, Ọmụ, Ezeji, Jioke, Atama.
(d) Abamaba - Mmọnwụ,Ọkọnkọ, Ekpe, Ọmabe, Odo, Dibịa.
(e) Ewumewu akụnaụba – ike ekpe, iri ekpe, ala na ihe dị na ya.
(f) Akaọrụ - ịkpụ ụzụ, ịgba nta, ịkụ azụ, ọrụugbo, ịkwa nka, ịkpụ ite, dg.
(g) Ewumewu ofufe - ịgba afa, ịchụ aja, dg.
(h) Ngwa ofufe - ọfọ, ikenga, okpesi, ogu, ọtọnsi , dg
(i) Ihe ofufe - Ndịichie, Arụsị, Ikenga, Ala, Mmụọ mmiri, Arụsị/ Agbaradịka Ogwugwu, Ahịajiọkụ, Agwụ, Amadịọha, Kamalụ, Agbala, IbiniỤkpabị, Ojukwu, Igwekaala, Idemmili, dg.


RECOMMENDED TEXTS FOR WASCCE IGBO

YEARPROSEPOETRYDRAMA

1981-83

Oral

Qmalinze

Abx Na
EgwuregwuQd nala

Written

Urunwa
JxqObinna

Akpa Uche
Eke Nne

Obidiya

1987

Oral

Abx Na EgwuregwuQd nala

Written

Chinagqrqm

Xtara Nt

Ugomma

1988

Written

Obiefuna

AkpaUche

AkxFechaa

1989

Written

Xwaezuoke

AkpaUche

AkxFechaa

1990

Written

Xwad egwu

Nkemakqlam

Obidiya

1998-2000

Oral

Qka Mgba

MbemnaEgwu Igbo

Written

Dinta

AkqBxNdx

Qnxkwube

QkpaAkxEriEri

AkpaUche

OkweAgbaala

2002-2005

Oral

Qmalinze

Abx Na EgwuregwuQd nala

Written

Jxqchi/Adaeze

Xtara Nt
EchicheMiri Emi

UdoKaMma
Ajq Obi

2006-10

Oral

Qka Mgba

Abx Akwamozu

Written

IheQjqqGbaaAfq

Echiche

NwataBulieNnaYaElu

We provide educational resources/materials, curriculum guide, syllabus, scheme of work, lesson note & plan, waec, jamb, O-level & advance level GCE lessons/tutorial classes, on various topics, subjects, career, disciplines & department etc. for all the Class of Learners

2011-15

Oral

Mbediogu

Abu Na Egwuregwu

Written

QjaDufuo Dike

Uche Bx Akpa

AtxrxGa-EpuMpi

LIST OF IGBO TEXTS FOR CONSIDERATION: 2016-2020

ORALWRITTEN

PROSE

Ezennxnx
Agxgx M.O.

Xwa Ad[gh Ka Echere
KanxNgozi F.

Eke Na Egwurugwu
Nwadike I.U.

NdidiAmaka
Okoro C.L

Qka Mgba
Iroaganachi J.

AnxGbaaAjqqsq
Qfqmata C.

Xwa Bx Agha
Nwadike I.U.

QdiXkonaMbaOkebalama C.N.

OkeSoroNgwere
Okechukwu Ihejirika

POETRY

Abx Akwamaozu
Xzqchukwu S

AkqnaUche
Echebima G.N

MbemnaEgwu Igbo
Qgbalx F.C.

Akqnuche
Nwadike I.U

DRAMA

Nke M JiKa
Nwaozuzu G.I.

Amagh[ Igbo AsxOyibo
Okeke C.

Nka D[ naNtOkoroEmeka

Afere
Chukwuemeka O.

Ka Ma Nke A.
AgxgxM.O


Free Will Donation

We know times are tough right now, but if you could donate and support us, be rest assured that your great contributions are immensely appreciated and will be for the progress of our work to help us pay for the server cost, domain renewal, and other maintenance costs of the site. Nothing is too small; nothing is too little.

Account Details

BANK: UNITED BANK FOR AFRICA PLC

ACCOUNT NAME: OFAGBE GODSPOWER GEORGE

ACCOUNT NUMBER: 2250582550

SWIFT CODE: UNAFNGLA

ACCOUNT TYPE: SAVINGS

CURRENCY: DOLLAR (USD) ACCOUNT

ADDRESS: 1. M. Aruna Close, Ughelli, Delta State, Nigeria

PHONE: +234805 5084784, +234803 5586470BANK: UNITED BANK FOR AFRICA Plc (UBA)

ACCOUNT NAME: OFAGBE GODSPOWER GEORGE

ACCOUNT NUMBER: 2042116266

SORT CODE: 033243371

ACCOUNT TYPE: SAVINGS

CURRENCY: NAIRA ACCOUNT

ADDRESS: 1. M. Aruna Close, Ughelli, Delta State, Nigeria

PHONE: +234805 5084784, +234803 5586470Your active support gives strength to our Team and inspires to work. Each donated dollar is not only money for us, but it is also the confidence that you really need our project!
AseiClass is a non-profit project that exists at its founders' expense, it will be difficult to achieve our goals without your help.
Please consider making a donation.
Thank you.


AseiClass Team

Facts about Teachers

● ● ● Teachers Are Great No Controversy.

● ● ● Teachers are like candles, they burn themselves to light others.

● ● ● Teachers don't teach for the money.

● ● ● Every great mind was once taught by some brilliant teachers.

● ● ● Teachers are the second parents we have.

● ● ● If you can write your name, thank your teacher.

Teaching slogans

● ● ● Until the learner learns the teacher has not taught.

● ● ● I hear and forget, I see and remember, I do and know.

● ● ● The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.

We provide educational resources/materials, curriculum guide, syllabus, scheme of work, lesson note & plan, waec, jamb, O-level & advance level GCE lessons/tutorial classes, on various topics, subjects, career, disciplines & department etc. for all the Class of Learners